Vi medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening. Vi är också certifierade enligt BF9k som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9K likställs med ISO-certifiering, men är systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen.

Verksamhetspolicy
Gärdets Byggs samtliga projekt ska ha en god arbetsmiljö med en säker och resurseffektiv produktion som innebär rätt kvalitet överlämnad i rätt tid och under minsta möjliga miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy
Gärdets Bygg ska tillgodo se kundernas krav och förväntningar på våra produkter och tjänster. Kvalitet är centralt för allt vi gör och är därigenom en av våra viktigaste uppgifter. Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos ledningen, men varje medarbetare är ansvarig för kvaliteten i sitt eget arbete. Kvalitetsarbetet ska medverka till att öka Gärdets Bygg AB:s konkurrensförmåga och lönsamhet. Det ska underlätta verksamheten och säkerställa nöjda kunder och medarbetare. Utlovad kvalitet levererar vi genom:

 • Noggrann planering och upprättande av fungerande processer och rutiner
 • Leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar samt enligt gällande byggnormer och anvisningar
 • Leverera produkter och tjänster enligt avtalad tidplan och till avtalat pris
 • Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med såväl kunder som leverantörer och underentreprenörer
 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare
 • Information till och dialog med kunder och medarbetare
 • Städade och väl organiserade arbetsplatser
 • Kreativa lösningar utan att för den sakens skull experimentera

Miljöpolicy
Gärdets Bygg ska bidra till en hållbar utveckling för företaget, branschen och miljön. Det gör vi genom ett aktivt miljöarbete:

 • Uppfylla de lagar, förordningar och andra krav som finns rörande miljön
 • Kontinuerligt utveckla företagets miljöarbete
 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare och kunder genom information och öppna dialoger
 • Minimera miljöpåverkan på och runt våra arbetsplatser:
  – De byggnationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar utveckling
  – Vi strävar efter att använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp
  – Vi strävar efter att använda miljövänliga och energibesparande arbetsmetoder
  – Rätt hantering av restprodukter genom till exempel sanering, källsortering och återvinning
  – Ställa krav på våra underentreprenörer och leverantörer avseende deras miljöarbete

Arbetsmiljöpolicy
Verksamheten i Gärdets Bygg ska bedrivas på ett sådant sätt att kraven enligt arbetsmiljölagen, avtal och anvisningar väl uppfylls. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter individuella förutsättningar och vid utformningen av arbetsmiljön ska detta ske i samverkan med medarbetarna. Alla medarbetare och övriga som utför arbete på Gärdets arbetsplatser ska visa ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Det åligger var och en att följa instruktioner och rutiner samt att vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och säkerhet. Därtill ska vi:

 • Skapa en trivsam arbetsplats där risker för olyckor och ohälsa förebyggs
 • Skapa ett öppet och lyhört klimat där medarbetarna känner sig trygga
 • Eliminera alla upptäckta risker för ohälsa och olyckor
 • Förebygga och minimera risker för ohälsa och olyckor genom utbildning och medvetandegörande hos samtliga anställda
 • Hålla arbetsplatserna rena och organiserade
 • Genomföra systematiska skyddsronder